Algemene voorwaarden SevenGifts.nl

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van SevenGifts.nl (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van SevenGifts die op de website van SevenGifts.nl door middel van koop op afstand worden weergegeven.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de.Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met SevenGifts zijn overeengekomen.

1.4 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website, telefonisch of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

1.5 Onder ‘consument-Koper’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elke natuurlijk persoon die via de Website, telefonisch of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

1.6 Onder ‘zichttermijn’ wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 6).

1.7 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een door SevenGifts georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.

1.8 SevenGifts behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.9 Door het gebruik van de Website van SevenGifts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

1.10 SevenGifts is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. SevenGifts is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: ‘Bestelformulier’) via elektronische weg zijn verzonden en door SevenGifts zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan medewekers van SevenGifts (zie artikel 15.2).

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.

2.5 Koper en de SevenGifts komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SevenGifts garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen of ontbinding.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals een verwijderingsbijdrage.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.2 Koper is de prijs verschuldigd die SevenGifts op de Website of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en SevenGifts in haar bevestiging conform artikel 2.4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SevenGifts worden gecorrigeerd.

3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten staat op de Website vermeld. SevenGifts geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper gecommuniceerd.

3.4 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij:

– de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;

– Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4 Betaling

4.1 -Directe betaalafhandeling: ideal, paypal: De order wordt direct in behandeling genomen bij een geslaagde betaling.

-Wachten op de betaling: vooraf betalen. Na ontvangst van het bedrag op onze rekening wordt de order in behandeling genomen.

– Ophalen en betalen in de drukkerij: de order wordt direct in behandeling genomen.

4.2 In uitzonderlijke gevallen is betaling op rekening mogelijk voor grote bedrijven en overheidsinstellingen. Hiervoor geldt enzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in gebreke.
4.3 Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen
van 1% per maand.
4.4 Indien Verkoper, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren
van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van maximaal
€ 23,- aan administratiekosten verschuldigd.
4.5 Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan
verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper
zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering
van Verkoper.
4.6 Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering
op de hoofdsom.

5 Levering en leveringstijd

5.1 SevenGifts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

5.2 De door SevenGifts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. SevenGifts kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.8 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door SevenGifts bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door SevenGifts teruggenomen.

 

6 Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q terug te zenden. Retournering c.q. terugzending van de bestelde producten geschiedt op kosten van Koper per bode danwel door Koper zelf in de drukkerij van SevenGifts.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SevenGifts zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Koper aan SevenGifts betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten.

6.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:

-Van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop SevenGifts geen invloed heeft;

– Van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (4) snel kunnen bederven of verouderen; (5) van kranten of tijdschriften;

-Spelfouten door koper opgegeven in de opdracht vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SevenGifts. SevenGifts zal naar eigen inzicht en met de opgegeven informatie van uw zijde de opdrachten zo goed mogelijk maken. Kleine inzicht verschillen in uitvoering zoals kleurafwijking, vorm, indeling, uitlijning, lettergrootte ect. zullen hierdoor altijd blijven ontstaan en worden om die reden ook niet vergoed.

-De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct verzamelen en verzenden van de bestanden. Als de kwaliteit van de foto erg slecht is krijgt u van ons een email hierover. Als u geen betere foto kunt aanleveren kunnen we alsnog de eerste afdrukken. Eenmaal uw order inwerking gezet kunt u niet om deze reden uw order op een later tijdstip annuleren. Dit wil zeggen dat er geen terugbetaling van de order zal geschieden.

 

7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met SevenGifts is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 SevenGifts staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door SevenGifts geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.

8.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SevenGifts of de fabrikant zijn verricht;

– indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.

8.3 SevenGifts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SevenGifts. SevenGifts is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien SevenGifts, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Koper is gehouden SevenGifts te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SevenGifts mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

8.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SevenGifts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de SevenGifts op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SevenGifts kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. SevenGifts is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en SevenGifts danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. SevenGifts sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.8 Het is mogelijk dat SevenGifts op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SevenGifts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.9 SevenGifts is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

8.10 SevenGifts is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is SevenGifts niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

 

10 Intellectuele eigendom
10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij SevenGifts, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SevenGifts, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10.4 SevenGifts verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan SevenGifts, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

10.5 Koper stelt SevenGifts zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door SevenGifts verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

10.6 SevenGifts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SevenGifts.

10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van SevenGifts. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SevenGifts. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

11 Persoonsgegevens en privacy
11.1 SevenGifts zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. SevenGifts neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.2 SevenGifts acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

11.3 De gegevens die door SevenGifts worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via de winkel. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan de SevenGifts, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.

11.4 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft SevenGifts geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

11.5 SevenGifts hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en de SevenGifts versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. SevenGifts draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

11.6 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door SevenGifts zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

11.7 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal SevenGifts de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

11.8 Het staat Koper immer vrij aan SevenGifts te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

11.9 Indien Koper aan SevenGifts te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal SevenGifts zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verhand houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van SevenGifts of overeenkomsten gesloten met SevenGifts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.